DŮLEŽITÉ! V pondělí 4.7. a během státních svátků 5. a 6. 7. 2022 máme zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

společnosti S-TOOLS s.r.o. pro dodávky zboží a služeb podnikatelům

 

1. Předmět Všeobecných dodacích podmínek

Tyto Všeobecné dodací podmínky vypracované v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vztahují na veškeré dodávky zboží a služeb společnosti S-TOOLS s.r.o., IČO: 27982050, se sídlem Plzeň, Husova 71, PSČ 30100, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 19992 u Krajského soudu v Plzni (dále jen „dodavatel“) vůči podnikatelům v rámci jejich podnikatelské činnosti (dále jednotlivě jako „objednatel“).

 

2. Ceny a platební podmínky

Cena je sjednána dohodou mezi dodavatelem a objednatelem a je uvedena bez daně z přidané hodnoty. V ceně není zahrnuto dopravné, poštovné apod.

Všechny platby vůči dodavateli musí být uhrazeny bez jakýchkoliv srážek nejpozději do 15 dnů od data vystavení faktury, pokud není ve faktuře stanovena jiná doba splatnosti.

Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zajištění úhrady ceny nebo zálohovou platbu.

V případě prodlení objednatele s platbou fakturované ceny je objednatel povinen uhradit dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

 

3. Dodání a převzetí

Dodání je podmíněno splněním všech povinností ze strany objednatele a tím, že objednatel není v prodlení vůči dodavateli s jakoukoliv platbou, a to i z jiných právních vztahů.

Je-li dodání zpožděno z důvodu vyšší moci, termín dodání se přiměřeně prodlužuje. K těmto případům vyšší moci patří zejména válka, mobilizace, přírodní katastrofa, dopravní omezení, neudělení úředního povolení nebo jakékoliv nepředvídatelné události, a dále též zpožděné dodání ze strany výrobce či dovozce zboží, které není zaviněno dodavatelem.

V případě dodavatelem zaviněného prodlení s dodáním zboží či služby je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny zpožděné dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 5 % z ceny zpožděné dodávky bez DPH.

Objednatel je povinen převzít dodávku, pokud tato vykazuje jen nepodstatné vady.

 

4. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení zboží objednatelem.

 

5. Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen případné vady vytknout dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, jinak nemá právo z vadného plnění.

Volba rozhodnutí, zda vady dodaného zboží dodavatel odstraní výměnou dodaného zboží (či jen jeho části) nebo opravou dodaného zboží nebo poskytnutím slevy na dodaném zboží přísluší vždy dodavateli. Reklamace se v ostatním řídí pravidly stanovenými příslušným výrobcem resp. dovozcem předmětného zboží.

Při neoprávněné reklamaci může dodavatel požadovat po objednateli náhradu vzniklých nákladů.

 

6. Záruka za jakost

Záruku za jakost zboží může poskytnout výrobce konkrétního zboží (sám dodavatel neposkytuje záruku za jakost). V případě poskytnutí záruky výrobcem zboží se záruka řídí pravidly výrobce zboží.

 

Tato záruka se nevztahuje na:

  • vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci
  • vady způsobené chybným používáním a manipulací
  • vady způsobené chybnou instalací výrobku
  • vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním
  • vady způsobené neodborným zásahem do výrobku

 

7. Náhrada škody

Vylučuje se odpovědnost dodavatele k náhradě újmy vzniklé objednateli s výjimkou náhrady újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech a náhrady újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

 

8. Závěrečná ustanovení

Právní vztah mezi dodavatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky.

Spory mezi dodavatelem a objednatelem budou řešeny přednostně dohodou.

Místně příslušný k rozhodování sporů je soud dle sídla dodavatele.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení